ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING EN LEVERING,REINIGINGEN, VERHUUR EN LEVERING VAN TEXTIEL

WASSERIJ DRAAK B.V.

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer : Wasserij Draak BV te Uden.

2. Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of rechtpersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

3. Werkzaamheden : alle werkzaamheden die opdrachtnemer in het kader van een opdracht verricht, zoals onder meer:

a. het wassen of reinigen van tafellakens, servetten en overige horeca textiel of ander textiel;

b. het strijken of machinaal strijken van artikelen als hiervoor onder a genoemd;

c. het drogen van artikelen als hiervoor onder a genoemd;

d. het ophalen en of bezorgen van de artikelen als hiervoor onder a genoemd;

e. het leveren van diensten als hiervoor omschreven welke worden ingekocht van derden;

f. het verhuren van textiel;

g. het leveren van textiel.

4. Bescheiden : alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder tafellakens, servetten, koksbuizen en andere textielartikelen, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder emballage.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen welke binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, zoals genoemd in artikel 1 lid 3, ontstaan, behoudens wijzigingen in de voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en / of op eigen voorwaarden / bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die voorwaarden / bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later ontstane rechtsverhoudingen.

3. De gedrag- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te sluiten overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, welke gebaseerd is op de ten tijde van het opstellen daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie, door opdrachtnemer retour is ontvangen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever met de werkzaamheden is aangevangen voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte retour is ontvangen.

2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4

1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit.

2. De duur wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtnemer of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt of te kennen geeft de overeenkomst onder anders luidende voorwaarden te willen voortzetten, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 5

1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie te verstrekken over de uit te voeren opdracht en tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

2. Indien opdrachtgever materialen, textiel e.d. van voornoemde opdracht niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt komen de uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde textiel, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle overige informatie, onder andere bij bijzondere vervuilingen en of schadelijke stoffen, die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

Artikel 6

Opdrachtgever dient opdrachtnemer in kennis te stellen van feit dat hij:

1. voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling in te dienen;

2. voorlopige surseance van betalingen heeft verkregen;

3. voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;

4. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

5. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect verband houdt met vertraging of met opschorting als bedoeld in de artikelen 10 of 16 lid 1. Voorts is artikel 18 in een dergelijk geval van toepassing.

6. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schaden van opdrachtgever ongedaan te maken.

7. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen goederen en textiel van opdrachtgever.

8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van goederen of textiel tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

OVERMACHT

Artikel 18

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, en of technische storingen van machines van opdrachtnemer, en of storingen of onregelmatige aanvoer door energiebedrijven, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtgever alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

VERVALTERMIJN

Artikel 20

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het richten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 21

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

FORUMKEUZE

Artikel 22

1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.